Πρόγραμμα ERASMUS+

ΚΑ 2: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων

(i) Κινητικότητα για Σπουδές
(
ii) Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση

(Επιλέξιμη περίοδος κινητικότητας: 01/09/2016 – 28/02/2018 )

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 11/04/2016 έως 22/04/2016

 

Η Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
δημοσιεύει την Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις δράσεις

(i)      Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό τις Σπουδές (learning/study)

(ii)     Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό την Πρακτική Άσκηση (traineeship/placement)

του προγράμματος Erasmus+, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17
(και συγκεκριμένα για κινητικότητες που θα πραγματοποιηθούν από 01/09/2016 έως 28/02/2018).

 

Το πλήρες κείμενο με τις Γενικές Πληροφορίες για την κινητικότητα φοιτητών μέσω του προγράμματος Erasmus+ που θα πρέπει να μελετήσει προσεκτικά κάθε υποψήφιος, καθώς και η Προκήρυξη και οι σχετικές Αιτήσεις
(για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα
http://erasmus.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν επίσης να μελετήσουν:

  1. Παρουσίαση (powerpoint) του προγράμματος Erasmus+
  2. Τον πίνακα με τις Διμερείς Συμφωνίες
    των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας
    (αφορά στην κινητικότητα φοιτητών με σκοπό τις σπουδές)
  3. Υπόδειγμα Motivation Letter (αφορά στην κινητικότητα φοιτητών με σκοπό την πρακτική άσκηση)
  4. Κατάλογος φορέων (αφορά στην κινητικότητα φοιτητών με σκοπό την πρακτική άσκηση)

 

Χρονοδιάγραμμα Προκήρυξης

Το χρονοδιάγραμμα της Προκήρυξης ορίζεται ως εξής:

Έναρξη: 11 Απριλίου 2016

Λήξη: 22 Απριλίου 2016

Συνεργασία με τα στελέχη της Δ/νσης ΔΔΣ: Καθημερινά (11/04 - 22/04), 09.00-14.00

Υποβολή πλήρους και ορθά συμπληρωμένου φακέλου υποψηφιότητας:
Καθημερινά (11/04 – 22/04), 09.00-14.00
(Υπηρεσία Κεντρικού Πρωτοκόλλου, Μεταβατικό κτήριο, 2ος όροφος),
αφού έχει ελεγχθεί από τα στελέχη της Διεύθυνσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων.

Κανένας φάκελος υποψηφιότητας δεν θα γίνει δεκτός πέραν της 22ης Απριλίου 2016
(ώρα 14.00).

Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Οι ελλιπώς συμπληρωμένες αιτήσεις θα απορρίπτονται αυτόματα.

Από τη
Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων