Δημοσιεύεται, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, η Προκήρυξη για την Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση.

Οι δραστηριότητες διδασκαλίας θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έως την 31η Οκτωβρίου 2023.

Δεν ορίζεται καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας από τους ενδιαφερόμενους. Οι κινητικότητες θα χρηματοδοτηθούν ανάλογα με τη χρονολογική σειρά υποβολής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους και μέχρις εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν

  • Καθηγητές ΔΕΠ (Καθηγητές Πρώτης Βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές, Λέκτορες),
  • Μέλη Διοικητικού Προσωπικού (επί θητεία, μόνιμοι, ΙΔΑΧ και με έμμισθη εντολή),
  • Δικηγόροι της Νομικής Υπηρεσίας,
  • Μέλη Ε.Ε.Π.,
  • Μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.ΕΠ.,
  • Διδάσκοντες με τις διατάξεις του ΠΔ 407/1980
  • Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
  • Διδάσκοντες για ‘Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας’
  • Συμβασιούχοι που στελεχώνουν διοικητικές υπηρεσίες

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την επισυναπτόμενη Προκήρυξη και τις Οδηγίες υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

Διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος / υποβολής αίτησης: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει

α) Να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στον σύνδεσμο

https://cloud-services.anova.gr/StaffApplyOnline/InitialRegistrationForm.php?HEI=3501AC&MobType=STT&Flow=O&AcademicYear=2021

β) εν συνεχεία αφού λάβουν ένα κωδικό που θα σταλεί στο e-mail που συμπλήρωσαν στον παραπάνω σύνδεσμο, να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την Αίτηση στον σύνδεσμο 
https://cloud-services.anova.gr/StaffApplyOnline/LoginForm.php?HEI=3501AC (βάσει των Οδηγιών)

γ) να αναρτήσουν το ηλεκτρονικό μήνυμα αποδοχής (e-mail) της προτεινόμενης κινητικότητας από το Τμήμα ή την Υπηρεσία υποδοχής. Στο ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής: (α) ονοματεπώνυμο προσκεκλημένου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (β) Τμήμα ή Υπηρεσία υποδοχής, (γ) αντικείμο επιμόρφωσης, και (δ) ημέρες επιμόρφωσης