Αναφορικά με την ισχύ της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας στο Ηνωμένο Βασίλειο,
παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), αρμόδιο για την έκδοση της ΕΚΑΑ.

Επιπλέον παρακαλούμε όπως δείτε τις αναρτημένες πληροφορίες στο site της Ε.Ε. και του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Η.Β.

http://https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=el&intPageId=1756

https://www.nhs.uk/nhs-services/visiting-or-moving-to-england/how-to-access-nhs-services-in-england-if-you-are-visiting-from-abroad/

Από τη
Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων