Εξερχόμενη Κινητικότητα Προσωπικού ακαδ. έτους 2017-18

Είστε εδώ

Απόφαση αρ. πρωτ. 11189/09-03-2018 αναφορικά με την Κινητικότητα προσωπικού με σκοπό τη Διδασκαλία, μέσω του προγράμματος Erasmus+, ακαδ. έτους 2017-18

 

Μέσω του προγράμματος Erasmus+/Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων, προβλέπονται από την Εθνική Μονάδα (ΕΜ) του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), κατ'εκτίμηση 19-23 κινητικότητες διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία. Επίσης, θα χρηματοδοτηθεί μία επιπρόσθετη κινητικότητα για διδασκαλία μέσω του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης (http://www.career.aueb.gr/erasmus.htm) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ως προθεσμία για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση 'Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό τη Διδασκαλία', ακαδ. έτους 2017-18, ορίζεται η 16η Φεβρουαρίου 2018.

Οι δραστηριότητες διδασκαλίας θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μεταξύ της 19ης Μαρτίου 2018 και της 31ης Μαϊου 2019.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 - Μέλη ΔΕΠ (Καθηγητές Πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές, Λέκτορες), καθώς και

 - Μέλη Ε.Ε.Π.,

 - Μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

που τους έχει ανατεθεί διδακτικό έργο

- Διδάσκοντες Π.Δ. 407/80

Ελάχιστη διάρκεια διδασκαλίας είναι οι 8 διδακτικές ώρες, που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός κατ' ελάχιστον 2 διαδοχικών εργάσιμων ημερών (συνεχόμενων) και μέγιστο 5 εργάσιμων ημερών.

Αναλυτικές πληροφορίες της Προκήρυξης παρατίθενται παρακάτω.

Σκοπός και προϋποθέσεις συμμετοχής

Σκοπός είναι η υλοποίηση προγράμματος διδασκαλίας (σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό κύκλο σπουδών) ελάχιστης διάρκειας 8 ωρών, εντός κατ’ελάχιστον 2 διαδοχικών εργάσιμων ημερών (π.χ. Δευτέρα - Τρίτη) και μέγιστο 5 εργάσιμων ημερών (οι ημέρες του Σαββάτου και της Κυριακής δεν λογίζονται ως εργάσιμες ημέρες, εκτός και αν κατ’εξαίρεση το πανεπιστήμιο υποδοχής του μετακινούμενου το ορίσει με σαφήνεια εκ των προτέρων). Για τον υπολογισμό της ατομικής υποστήριξης θα ληφθούν υπόδη μια ημέρα για μετακίνηση πριν την πρώτη ημέρα της δραστηριότητας στο εξωτερικό [και/ή] μία ημέρα για μετακίνηση μετά την τελευταία ημέρα της δραστηριότητας στο εξωτερικό, οι οποίες θα προστεθούν στη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας.

Ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου κινητικότητας θα ορίζεται η πρώτη ημέρα κατά την οποία ο Συμμετέχων θα πρέπει να είναι στο Ίδρυμα /Οργανισμό Υποδοχής, ενώ ως ημερομηνία λήξης θα ορίζεται η τελευταία ημέρα κατά την οποία ο Συμμετέχων πρέπει να είναι παρών στο Ίδρυμα/ Οργανισμό Υποδοχής.

Η διδασκαλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο υπογεγραμμένης και σε ισχύ Διμερούς Συμφωνίας (με Πανεπιστήμιο-εταίρο του εξωτερικού) του οικείου Τμήματος του μέλους του διδακτικού προσωπικού που υποβάλει την αίτηση κινητικότητας. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν, είτε με τον Τμηματικώς υπεύθυνο Erasmus+ του οικείου Τμήματος, είτε με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (T. 7107, E. dsiamopu@cc.uoi.gr) για περισσότερες διευκρινίσεις.

Επισημαίνεται, ότι η δραστηριότητα αφορά αποκλειστικά σε διδασκαλία και όχι σε συμμετοχή σε συνέδριο, έρευνα, workshop κ.α.

Κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής σύμφωνα με σχετική απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο. Θα δοθεί προτεραιότητα

1. στα μέλη ΔΕΠ (Καθηγητές Πρώτης Βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές, Λέκτορες)

και εν συνεχεία

2. στα μέλη Ε.Ε.Π. και

3. στα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.,

που τους έχει ανατεθεί διδακτικό έργο και

4. στους διδάσκοντες Π.Δ. 407/80

Συγκεκριμένα, προτεραιότητα θα δοθεί στους αιτούντες οι οποίοι  

- δεν είχαν στο παρελθόν άλλη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+,
και στη συνέχεια με βάση των αριθμό μετακινήσεων που έχουν ήδη πραγματοποιήσει,

- δεν έχουν μετακινηθεί τα τελευταία έτη,

- είναι άτομα με ειδικές ανάγκες,

- έχουν οριστεί κατόπιν απόφασης του Τμήματος που ανήκουν, ως υπεύθυνοι διεκπεραίωσης των θεμάτων Erasmus και εξυπηρετούν το Πρόγραμμα σε ό,τι αφορά στο Τμήμα τους.

Θα τηρηθεί λίστα επιλαχόντων, η οποία θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ακύρωσης μιας εγκεκριμένης συμμετοχής ή σε περίπτωση πρόσθετης χρηματοδότησης.

Διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος/υποβολής αίτησης

Έως και την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να

 1. να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την Αίτηση (βάσει των Οδηγιών)
 2. να την αναρτήσουν στον σύνδεσμο: http://www.anova.gr/ErasmusApplications/PI/OutgoingStaff_Teaching/
 3. να την εκτυπώσουν και να την υποβάλουν στην υπηρεσία Κεντρικού Πρωτοκόλλου, συνοδευόμενη από ηλεκτρονικό μήνυμα αποδοχής (e-mail) της προτεινόμενης κινητικότητας από τον Πρόεδρο ή από μέλος του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος υποδοχής. Στο ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής: (α) το χρονικό διάστημα της προτεινόμενης διδασκαλίας, (β) το Τμήμα υποδοχής στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία, (γ) το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του υπογράφοντος

Υλοποίηση κινητικότητας

Αφού εγκριθεί η κινητικότητα από το Πρυτανικό Συμβούλιο και πριν την πραγματοποίησή της, ο δικαιούχος ενημερώνεται ηλεκτρονικά (μέσω e-mail), ώστε

 1. να υποβάλει στη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το φορέα υποδοχής πρόγραμμα Διδασκαλίας (Staff Mobility Agreement for Teaching), - Δεν είναι υποχρεωτική η διακίνηση του εγγράφου με γνήσιες υπογραφές. Σαρωμένο έγχρωμο, κατά προτίμηση, αντίγραφο καθώς και ηλεκτρονικές υπογραφές μπορούν να γίνουν δεκτές -,
 2. να υπογράψει σε δύο αντίτυπα τη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία (το έντυπο χορηγείται από τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων),
 3. να συμπληρώσει και να αποστείλει ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (erasmus@uoi.gr) έντυπο με τα στοιχεία για την καταβολή της ‘υποτροφίας’ συνοδευόμενο από έγγραφο που προκύπτει η ακρίβεια του IBAN,
 4. να αποστείλει ηλεκτρονικά (erasmus@uoi.gr) ή να καταθέσει στη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, αντίγραφο των ατομικών ηλεκτρονικών εισιτηρίων ή της ατομικής απόδειξης έκδοσης εισιτηρίων (στην περίπτωση ομαδικού ταξιδίου, ο επιχορηγούμενος μέσω του προγράμματος Erasmus+, θα πρέπει να εκδώσει ατομικό εισιτήριο),
 5. να καταθέσει στη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων αντίγραφο της εγκεκριμένης, από το οικείο Τμήμα, υπηρεσιακής άδειας.

Κάθε δράση κινητικότητας, θα πρέπει να υλοποιηθεί έως και την 31η Μαΐου 2019.

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου κινητικότητας

Ο δικαιούχος θα πρέπει να

 1. προσκομίσει στη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων πρωτότυπη Βεβαίωση Διδασκαλίας (Confirmation of Teaching Period) που θα του χορηγηθεί από το Ίδρυμα υποδοχής. Στη Βεβαίωση θα πρέπει να παρουσιάζονται κατ’ελάχιστον οι κάτωθι πληροφορίες:
 • Ημερομηνίες πραγματοποίησης της διδασκαλίας (ημερομηνίες έναρξης και λήξης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι ημερομηνίες ταξιδίου/μετακίνησης),
 • Συνολικές ώρες πραγματοποίησης της διδασκαλίας (κατ’ελάχιστον 8/εβδομάδα),
 • Επίπεδο και αριθμός φοιτητών στους οποίους πραγματοποιήθηκε διδασκαλία, θέμα(-τα) διδασκαλίας, γλώσσα διδασκαλίας,
 1. προσκομίσει στη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων τις πρωτότυπες κάρτες επιβίβασης (boarding pass) από αεροπορικό ταξίδι, εισιτήρια τρένου ή άλλου μεταφορικού μέσου, σε περίπτωση που πραγματοποιήθηκε επιπρόσθετη μετακίνηση. Σε περίπτωση που το ταξίδι γίνεται με Ι.Χ. αυτοκίνητο προσκομίζονται οι πρωτότυπες αποδείξεις διοδίων.
 2. καταθέσει στη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων υλικό που παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας (π.χ. powerpoint κ.α., σημειώσεις, κ.α.),
 3. υποβάλει την υποχρεωτική διαδικτυακή (on line) Τελική Έκθεση (EU Survey). Η Έκθεση θα πρέπει να συμπληρωθεί εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που ο δικαιούχος λάβει σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Καταβολή οικονομικής επιχορήγησης

Με τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών πριν την πραγματοποίηση της κινητικότητας, η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων θα μεριμνήσει ώστε να διαβιβαστεί άμεσα εντολή πληρωμής προς την Επιτροπή Ερευνών, με σκοπό την  προχρηματοδότηση του δικαιούχου εντός 30 ημερολογιακών ημερών (από την υπογραφή της Σύμβασης Επιχορήγησης). Η προχρηματοδότηση αντιπροσωπεύει το 80% του συνολικού ποσού της προβλεπόμενης επιχορήγησης.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Ερευνών, μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Το ποσό επιχορήγησης που θα λάβουν οι δικαιούχοι υπολογίζεται βάσει των Δαπανών ταξιδίου (Πίνακας 1) και των Ατομικών Δαπανών (Πίνακας 2). Τονίζεται, ότι η Τράπεζα συνεργασίας της Επιτροπής Ερευνών είναι η Τράπεζα Πειραιώς. Καταθέσεις επιχορηγήσεων από την Επιτροπή Ερευνών σε τραπεζικούς λογαριασμούς άλλων Τραπεζών, ενδεχομένως να επιβαρύνουν οικονομικά τους δικαιούχους (έξοδα τραπέζης).

Η κατάθεση της πρωτότυπης Βεβαίωσης Διδασκαλίας αλλά και η υποβολή της υποχρεωτικής διαδικτυακής (on line) Τελικής Έκθεσης του δικαιούχου (EU Survey) θεωρείται ότι συνιστούν αίτημα του δικαιούχου προς το Πανεπιστήμιο για καταβολή του υπολειπόμενου (20%) ποσού της επιχορήγησης.

Σημειώνεται, ότι εάν οι δαπάνες ταξιδίου πρόκειται να καλυφθούν από άλλη πηγή και όχι από πόρους του Προγράμματος Erasmus + (π.χ. το άτομο που συμμετέχει σε δραστηριότητα κινητικότητας βρίσκεται ήδη στον τόπο προορισμού για δραστηριότητα διαφορετική από αυτή για την οποία έχει διατεθεί σε αυτόν επιχορήγηση βάσει της Σύμβασης), ο δικαιούχος υποχρεούται (πριν την κινητικότητα) να το δηλώσει  στη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων. Σε αυτή την περίπτωση, δεν καλύπτεται από το πρόγραμμα Erasmus+ η δαπάνη μετακίνησης.

Επιπρόσθετη οικονομική ενίσχυση για υψηλές δαπάνες εσωτερικής μετακίνησης:

Στην περίπτωση που οι εσωτερικές δαπάνες ταξιδίου (μετ’επιστροφής) – είτε εντός της χώρας αποστολής, είτε εντός της χώρας υποδοχής – ξεπερνούν τα 225 ευρώ (πραγματικές δαπάνες ατομικού εισιτηρίου), ο μετακινούμενος δικαιούται επιπλέον οικονομικής ενίσχυσης ποσού 180 ευρώ.

Βασική προϋπόθεση για να θεωρηθούν οι δαπάνες επιλέξιμες είναι να υποβληθεί τεκμηριωμένο αίτημα από τον μετακινούμενο με την αιτιολόγηση πριν την έναρξη της κινητικότητας και συγκεκριμένα να παράσχει:

- περιγραφή του πραγματικού δρομολογίου και

- επεξήγηση του λόγου που δεν ήταν δυνατή η υιοθέτηση μιας περισσότερο οικονομικής διαδρομής

Πριν την κινητικότητα θα αποσταλεί αίτημα στην ΕΜ/ΙΚΥ με την ως άνω σχετική αιτιολόγηση του συμμετέχοντα συνοδευόμενο από αντίγραφο των ατομικών του εισιτηρίων, προκειμένου να εγκριθεί η επιλεξιμότητα της επιπλέον οικονομικής ενίσχυσης. Σε αυτή την κατηγορία δεν συμπεριλαμβάνονται συνήθεις δαπάνες μετακίνησης (π.χ. εισιτήρια τρένου από το αεροδρόμιο στην πόλη υποδοχής, εισιτήρια μετρό κ.α.) που θα πραγματοποιούνταν σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως παροχής επιπρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης.

Ειδικές δαπάνες για μετακίνηση προς εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και υπερπόντιες χώρες και εδάφη:

Στην περίπτωση που οι δαπάνες ταξιδίου για συμμετέχοντες που ταξιδεύουν προς εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ), δεν καλύπτουν τουλάχιστον το 70% των πραγματικών δαπανών ταξιδίου με βάση τον μετρητή χιλιομετρικών αποστάσεων, τότε ο συμμετέχων δύναται να λάβει το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών ταξιδίου.

Βασική προϋπόθεση για να λάβει ο συμμετέχων το 80% των πραγματικών δαπανών ταξιδίου είναι πριν την έναρξη της κινητικότητας να υποβληθεί στην ΕΜ/ΙΚΥ αίτημα πρόσθετης επιχορήγησης στην κατηγορία Ειδικές Δαπάνες (exceptional costs). Εφόσον η ΕΜ/ΙΚΥ αποδεχθεί το αίτημα και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ήδη παρασχεθεί χρηματοδότηση από την κατηγορία «Επιπρόσθετη οικονομική ενίσχυση για υψηλές δαπάνες εσωτερικής μετακίνησης», τότε εγκρίνει πρόσθετη επιχορήγηση για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

α) Δαπάνες ταξιδίου (μετακίνησης) - Πίνακας 1

Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης υπολογίζεται από το Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool).

Ως «διανυόμενη απόσταση» νοείται η απόσταση μεταξύ του τόπου προέλευσης (ο τόπος στον οποίο εδρεύει το Ίδρυμα αποστολής, δηλαδή τα Ιωάννινα) και του τόπου διεξαγωγής της δραστηριότητας και το «ποσό» αντιστοιχεί στη χρηματοδοτική συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου προς και από τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας.

Διανυόμενη απόσταση    Ποσό
Μεταξύ 100 και 499 χλμ.:    180 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 500 και 1999 χλμ.:    275 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 2000 και 2999 χλμ.:    360 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 3000 και 3999 χλμ.:    530 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 4000 και 7999 χλμ.:    820 ευρώ ανά συμμετέχοντα
8000 χλμ. ή άνω:    1100 ευρώ ανά συμμετέχοντα

 

Πίνακας 1. Επιχορήγηση δαπάνης μετακίνησης

β) Ατομικές Δαπάνες - Πίνακας 2

Χώρα υποδοχής Ημερήσιο ποσό
Δανία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο  144€
Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ιταλία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Τουρκία  126€
Γερμανία, Ισπανία, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας  108€
Εσθονία, Κροατία, Λιθουανία, Σλοβενία  90€

 

Πίνακας 2. Ημερήσια αποζημίωση ανά Ομάδες Χωρών

 

Παράδειγμα υπολογισμού συνόλου υποτροφίας

Έστω ότι ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού επιλέγει ένα ίδρυμα υποδοχής στο Λονδίνο για την κινητικότητά του, από Κυριακή απόγευμα έως Τετάρτη απόγευμα.

Το ποσό των δαπανών ταξιδίου (μετακίνησης με αεροπορικό εισιτήριο ή άλλο μέσο) που θα λάβει ανέρχεται, σύμφωνα με τον Πίνακα 1, στα 360 ευρώ (βάσει του χιλιομετρητή αποστάσεως).

Οι εργάσιμες ημέρες που θα παραμείνει στο Λονδίνο για διδασκαλία είναι η Δευτέρα και η Τρίτη, σύνολο δύο (2) εργάσιμων ημερών. Επίσης, κατά τον υπολογισμό της επιχορήγησης λαμβάνονται υπόψη και οι δύο (2) ημέρες της μετακίνησης. Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των ημερών βάσει των οποίων θα υπολογιστεί η αποζημίωση για τις ατομικές δαπάνες είναι 2+2 = 4 και η αποζημίωση ανέρχεται στα 576 ευρώ (144 ευρώ x 4 ημέρες, καθώς 144 ευρώ είναι η ημερήσια αποζημίωση σύμφωνα με τον Πίνακα 3). Συνολικά λοιπόν, ο μετακινούμενος θα λάβει 360 + 576 = 936 ευρώ.

Εντυπωσεις φοιτητων

 

Φλέρταρα με την ιδέα του Erasmus από το πρώτο έτος των σπουδών.

Κ.Ε.

Πέντε μήνες στο Μπρνο της Τσεχίας

Κ.Λ.

Ονομάζομαι Δημήτριος-Γεώργιος Ακεστορίδης και είμαι μεταπτυχιακός απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το πρόγραμμα Erasmus+ μου έδωσε την ευκαιρία να πραγματοποιήσω πρακτική άσκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο και ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο του St Andrews. Από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο του 2016 εργάστηκα ως Επισκέπτης Ερευνητής στο CRAWDAD, το μεγαλύτερο αρχείο δεδομένων ασύρματων δικτύων, που αριθμεί περισσότερους από 9000 χρήστες από 116 χώρες.

Δημήτριος-Γεώργιος Ακεστορίδης

Ονομάζομαι Florentina Badea. Είμαι από τη Ρουμανία και σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλολογίας.

Florentina Badea

Τελευταια Νεα

 
ERASMUS+: Ενημέρωση για τη δημοσίευση της Προκήρυξης για Φοιτητές_Σχέδιο 2023 (Σπουδές και/ή Πρακτική Άσκηση)
Ενημερώνονται οι φοιτητές/φοιτήτριες ότι οι Προκηρύξεις για το Σχέδιο 2023 Erasmus+, Μακροχρόνια...
BIP in Entrepreneurial Skills for the IT Industry (Riga, Latvia)
The Entrepreneurial Skills for the Information Technology Industry course has been specifically...
Συναρπαστική ερευνητική ευκαιρία για προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
Προς τους Προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία...
Καταγγελία για απάτη κατά τη διαδικασία εύρεσης στέγης
Αγαπητοί φοιτητές, Ανακοινώνουμε προειδοποίηση για τον ιστότοπο http://www.studentlya.nu...
 

Σε βοήθησε το Erasmus+
στην εύρεση εργασίας;

Πείτε μας τις εντυπώσεις σας!

Επικοινωνια

Όποτε επιθυμείτε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε να παρατηρήσετε κάτι σε σχέση με την δράση μας αφήστε μας το μήνυμά σας

Αποστολή Μηνύματος

Στοιχεια Επικοινωνιας

 • Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
  Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
  45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
 • Τηλέφωνο: (+30) 26510 07105, 07106, 07107, 07443, 07264, 07520, 07519
 • FAX: (+30) 26510-07024
 • Email: piro@cc.uoi.gr