Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι εταίρος κοινοπραξίας στο πλαίσιο της δράσης ΚΑ2: Στρατηγικές Συμπράξεις με στόχο την Ανώτατη Εκπαίδευση.
Ο τίτλος του προγράμματος είναι "Innovative Education & Training in High Power Laser Plasmas", το ακρωνύμιο: PowerLaPs και η διάρκεια ορίζεται από 01-10-2017 έως 30-09-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα βρουν συνημμένα φυλλάδιο με συνοπτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και παρακαλούνται, για περισσότερες πληροφορίες,
να επικοινωνούν με τον Επιστημονικώς υπεύθυνο,
Επικ. Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, κ. Μανώλη Μπενή.

Από το
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων