Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Erasmus+, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για την κινητικότητα και τη συνεργασία στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Με τον ετήσιο προϋπολογισμό να αναμένεται να αυξηθεί κατά 200 εκ. €, το Erasmus+ θα προσφέρει έναν άνευ προηγούμένου αριθμό ευκαριών για άτομα και οργανισμούς στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.

Το 2018, το Erasmus+ θα συνεχίσει να συμβάλει στην υλοποίηση των πολιτικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής, και συγκεκριμένα στους στόχους που τέθηκαν στις πρόσφατες πρωτοβουλίες "Ανανεωμένη ατζέντα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση" και "Σχολική ανάπτυξη και άριστη διδασκαλία για ένα καλό ξεκίνημα στη ζωή". Ο γενικός στόχος αυτών των πρωτοβουλιών είναι να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να παρέχουν εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, χωρίς αποκλεισμούς και με στόχο το μέλλον για όλους τους νέους. Σύμφωνα με τη νέα ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη, το Erasmus+ θα παραμείνει ισχυρός πυλώνας για την προώθηση ενός ευρέως φάσματος γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που βοηθούν τους ανθρώπους να επιτύχουν στις ταχέως μεταβαλλόμενες κοινωνίες μας, συμπεριλαμβανομένων των εγκάρσιων δεξιοτήτων όπως η δημιουργικότητα, η επίλυση προβλημάτων και η επιχειρηματική νοοτροπία. Οι κυριότερες αλλαγές από το 2017 περιλαμβάνουν:

  • - Προσθετες ευκαιρίες για φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Erasmus+ να πραγματοποιούν πρακτικές ασκήσεις- με στόχο την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων.
  • - Η πρωτοβουλία "ErasmusPro" στο πλαίσιο προγραμμάτων κινητικότητες στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) για την τόνωση της μακροχρόνιας κινητικότητας των μαθητών της ΕΕΚ.
  • - Μια νέα μορφή "Συμπράξεων Σχολικών Ανταλλαγών" υπό τη μορφή Στρατηγικών Συμπράξεων για να βοηθήσει τα σχολεία να βρουν καλύτερα το δρόμο τους σε σχέδια συνεργασίας.
  • - Η δράση "Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων" έχει επανεισαχθεί στον οδηγό προγράμματος 2018.
  • - Βελτίωση κανόνων χρηματοδότησης για τις περισσότερς δράσεις.

Περισσότερες πληροφορίες:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Από το
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων