Παρακαλούμε βρείτε συνημμένα πληροφορίες για υποτροφίες που χορηγούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Mundus TEAM σε υποψήφιους διδάκτορες ή μετα-διδακτορικούς ερευνητές,
για εκπόνηση ερευνητικής εργασίας σε συγκεκριμένα Πανεπιστήμια της Ιαπωνίας και της Κορέας, στο γνωστικό αντικείμενο: Information and Communication Technologies.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15 Μαϊου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ανατρέξουν στους συνδέσμους: www.team-mundus.eu και  www.team-mundus.eu/scholarships/academic-offers,
στο συνημμένο αρχείο, ή να επικοινωνήσουν με την ηλεκτρονική διεύθυνση contact-team@upmc.fr.

Από τη
Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων