Προκήρυξη δύο (2) διαγωνισμών ανάδειξης τεσσάρων (4) υποτρόφων, για σπουδές Δευτέρου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στην αλλοδαπή,

από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ".

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στο συνημμένο αρχείο