Δημοσιεύεται, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, η Προκήρυξη (Σχέδιο 2023) για την Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού με σκοπό τη (i) Διδασκαλία (ή συνδυασμένη περίοδο Διδασκαλίας και Επιμόρφωσης) ή/και την (ii) Επιμόρφωση.

Όλες οι κινητικότητες θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί εντός του διαστήματος 01/09/2024 – 31/07/2025.

Οι ημερομηνίες υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης είναι: 8η Ιουλίου (ώρα 10.00) - 28η Ιουλίου 2024 (ώρα 24.00).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν

- Μέλη ΔΕΠ/Ομότιμοι Καθηγητές,

- Μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.,

- Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. που τους έχει ανατεθεί διδακτικό έργο,

- Έκτακτο διδακτικό προσωπικό.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη και οι Οδηγίες υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

 Διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος / υποβολής αίτησης: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει

α) Να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στον σύνδεσμο

https://cloud-solutions.anova.gr/StaffApplyOnline/InitialRegistrationForm.php?HEI=3501AC&MobType=STA&Flow=O&AcademicYear=2023&ApplicationPeriod=ACADYEAR24-25

(Διδασκαλία ή συνδυασμένη περίοδος Διδασκαλίας και Επιμόρφωσης)

https://cloud-solutions.anova.gr/StaffApplyOnline/InitialRegistrationForm.php?HEI=3501AC&MobType=STT&Flow=O&AcademicYear=2023&ApplicationPeriod=ACADYEAR24-25

(Επιμόρφωση)

β) και να αναρτήσουν το ηλεκτρονικό μήνυμα αποδοχής (e-mail) (επιστολή ή απλώς e-mail) από τον Πρόεδρο ή από μέλος του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος υποδοχής (host department/unit), στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: (α) το χρονικό διάστημα κινητικότητας (κατά προσέγγιση), και (β) το Τμήμα υποδοχής.

H διδασκαλία ή επιμόρφωση μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο προγράμματος σπουδών ή Blended Intensive Programme (BIP).

Μέσω της δράσης ‘Κινητικότητα προσωπικού με σκοπό τη Διδασκαλία’ παρέχεται η δυνατότητα σε μέλη του προσωπικού του Ιδρύματός μας να προσκαλέσουν (για ανώτατο διάστημα 5 ημερών) επιστημονικό ή ειδικό προσωπικό από επιχειρήσεις ή άλλους φορείς (που δεν είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) με σκοπό τη διδασκαλία σε φοιτητές του Ιδρύματός μας. Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται Διμερής Συμφωνία και η διαχείριση όλης της οικονομικής επιχορήγησης (δαπάνες ταξιδίου ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση και ατομικές δαπάνες) θα γίνει μέσω του Προγράμματος Erasmus+ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων (Τηλ: εσωτ. 7264, e-mail: atsefou@uoi.gr).

Από τη
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων