Παρακαλούμε δείτε ενημέρωση σχετικά με υποτροφίες της Ελβετικής Κυβέρνησης προς Έλληνες φοιτητές.

Από τη
Διεύυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων