Προς τους
φοιτητές (όλων των κύκλων σπουδών)
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιείται Δημόσια Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στη νομοθεσία της Ε.Ε. για θέματα μετανάστευσης.
Το σχετικό ερωτηματολόγιο δημοσιεύεται και στα ελληνικά.

http://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-european-unions-eu-legislation-legal-migration-non-eu-citizens-fitness-check-eu_en

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Legal-migration-by-non-EU-citizens-Public-Consultation

Από τη Διεύθυνση
Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων