Πρόκειται να ολοκληρώσετε τις σπουδές σας (τι πρέπει να κάνετε πριν τη λήξη της κινητικότητας);

Είστε εδώ

Οι μετακινούμενοι φοιτητές, πριν τη λήξη της κινητικότητάς τους θα πρέπει να επισκεφθούν το αντίστοιχο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του πανεπιστημίου υποδοχής προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα έκδοσης των απαραίτητων εγγράφων:

(1) Transcript of Records (Αναλυτική βαθμολογία) για την περίοδο σπουδών Erasmus+. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βεβαίωση / αναφορά (report) από τον Υπεύθυνο Καθηγητή (Επιβλέποντα - Supervisor) στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής,
όπου θα αναφέρεται περιγραφή του αντικείμενου έρευνας και αξιολόγηση της εργασίας του φοιτητή.

(2) Confirmation of Study (Βεβαίωση Σπουδών). Στη Βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφονται οι ημερομηνίες (ημέρα/μήνας/έτος) έναρξης και λήξης της περιόδου σπουδών στο πανεπιστήμιο υποδοχής. Προσοχή απαιτείται καθώς οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου σπουδών θα πρέπει να είναι ακριβώς ίδιες με τις ημερομηνίες που αναφέρονται στη Σύμβαση Επιχορήγησης που υπεγράφη με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πριν την έναρξη της κινητικότητας.

Οι φοιτητές θα υποβάλλουν τα ως άνω έγγραφα στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Επίσης, οι φοιτητές θα πρέπει να προωθήσουν (ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση empezari@uoi.gr) σαρωμένα αντίγραφα των καρτών επιβίβασης (boarding passes) ή/και των εισιτηρίων όπου αναγράφεται ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος μετάβασης, στο πλαίσιο της μετακίνησής σας (ταξίδι) για το Πρόγραμμα Erasmus+ (κινητικότητα με σκοπό τις Σπουδές ή/και την Πρακτική Άσκηση).Υπενθυμίζουμε ότι τα εν λόγω παραστατικά αποτελούν δικαιολογητικά μετακίνησης του συμμετέχοντα και όχι αποδεικτικά αποζημίωσης.

Με τη λήξη της περιόδου σπουδών, οι φοιτητές θα λάβουν απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

(i) αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα προκειμένου να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο, το EU survey.
Το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποστολής. Σε περίπτωση που οι φοιτητές δεν το λάβουν, παρακαλούμε να ενημερώσουν το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (atsefou@uoi.gr).
Σε περίπτωση που δεν υποβοληθεί το EU Survey από τον μετακινούμενο φοιτητή, δεν θα ολοκληρώνεται η αποπληρωμή του.

(ii) αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα προκειμένου να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το 2ο τεστ γλωσσικών δεξιοτήτων OLS (εφόσον η γλώσσα σπουδών δεν ήταν τα ελληνικά).
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί το 2ο τεστ γλωσσικών δεξιοτήτων OLS, εντός 90 ημερών, δεν θα ολοκληρώνεται η αποπληρωμή του φοιτητή.

(Παρακαλούμε να ελέγχετε τα εισερχόμενα μηνύματά σας αλλά και τα 'ανεπιθύμητα' - spam).

 

Ενημερώνονται οι μετακινούμενοι φοιτητές ότι η δεύτερη δόση της οικονομικής επιχορήγησης θα τους καταβληθεί αφού ολοκληρωθούν οι ως άνω διαδικασίες και εφόσον το Τμήμα προέλευσης του κάθε φοιτητή αναγνωρίσει την περίοδο σπουδών ή πρακτικής και ενημερώσει σχετικώς το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.

Επικοινωνια

Όποτε επιθυμείτε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε να παρατηρήσετε κάτι σε σχέση με την δράση μας αφήστε μας το μήνυμά σας

Αποστολή Μηνύματος

Στοιχεια Επικοινωνιας

  • Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
    Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
    45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
  • Τηλέφωνο: (+30) 26510 07105, 07106, 07107, 07443, 07264, 07520, 07519
  • FAX: (+30) 26510-07024
  • Email: piro@cc.uoi.gr