Έχετε επιλεγεί για περίοδο Πρακτικής Άσκησης (τι πρέπει να κάνετε πριν την κινητικότητα);

Είστε εδώ

 
Ανακοίνωση: Σε περίπτωση που φοιτητής επιθυμεί, λόγω των συνθηκών που επικρατούν (COVID-19), να διεξάγει μέρος της περιόδου πρακτικής άσκησης ή σπουδών διαδικτυκά, όντας στην Ελλάδα, και να την συνδυάσει ενδεχομένως με φυσική κινητικότητα σε μεταγενέστερο χρόνο, θα πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα (εφόσον προσφέρεται και από τον φορέα υποδοχής ή το παν/μιο υποδοχής). Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση της μεικτής (blended) κινητικότητας, ο φοιτητής δεν θα λάβει οικονομική επιχορήγηση για την περίοδο πρακτικής άσκησης ή σπουδών που διένυσε στην Ελλάδα.
Επίσης, κάποιος φοιτητής μπορεί, εάν επιθυμεί (λόγω των συνθηκών που επικρατούν - COVID-19), να μετακυλήσει την περίοδο πρακτικής άσκησης για μεταγενέστερη περίοδο εντός του 2020/21 ή ακόμα και του 2021/22 (λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαϊου 2021, ή εάν είναι πρόσφατα απόφοιτος η κινητικότητα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης πτυχίου). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την Δ/νση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (e-mail: erasmus@uoi.gr, T. 26510-07107, 07105, 07264).

 

Εφόσον οι φοιτητές έχουν κριθεί επιλέξιμοι για μετακίνηση με υποτροφία, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, βάσει των κριτηρίων επιλογής που έχει θεσπίσει το Τμήμα προέλευσης για το ακαδ. έτος 2020/21, θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες και να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (Τ. 26510-07107, 07264, E-mail: dsiamopu@uoi.gr) για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

α) Οι φοιτητές θα πρέπει να προσδιορίσουν (dsiamopu@uoi.gr) τις ακριβείς ημερομηνίες της περιόδου πρακτικής άσκησης,
λαμβάνοντας υπόψη ότι
(i) οι ημέρες ταξιδίου προς και από τη χώρα υποδοχής δεν υπολογίζονται (προσμετρώνται),
(ii) ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου πρακτικής άσκησης ορίζεται η πρώτη ημέρα κατά την οποία ο φοιτητής πρέπει να είναι παρών στον φορέα υποδοχής,
(iii) ως ημερομηνία λήξης της περιόδου πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό ορίζεται η τελευταία ημέρα κατά την οποία ο φοιτητής
πρέπει να είναι παρών στο στοn φορέα υποδοχής, και
(iv) ορισμένα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχουν ορίσει ανώτατο χρονικό διάστημα μετακίνησης του φοιτητή με υποτροφία.

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές θα πρέπει οι ίδιοι να επιληφθούν το θέμα της στέγασής τους στον φορέα υποδοχής σε αρκετά εύλογο χρονικό διάστημα πριν την αναχώρησή τους για τη χώρα υποδοχής.
Σε αυτή την προσπάθειά τους μπορούν να τους βοηθήσουν τα παραρτήματα του Φοιτητικού Δικτύου Erasmus (ESN), αλλά ενδεχομένως και ο φορέας υποδοχής.

 

Δύο με τρεις μήνες πριν την προγραμματισμένη περίοδο κινητικότητας με σκοπό την πρακτική άσκηση, οι δικαιούχοι φοιτητές θα πρέπει να προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες και να τις ολοκληρώνουν ΠΡΙΝ την έναρξη της κινητικότητας:

1. Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

Οι εξερχόμενοι φοιτητές πρέπει να απευθυνθούν στον ασφαλιστικό τους φορέα για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (η οποία θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τη χρονική περίοδο που θα είναι στο εξωτερικό ως φοιτητής/-τρια Erasmus+).
Οι φοιτητές πρέπει να την αποστείλουν σαρωμένο αντίγραφο της ΕΚΑΑ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση atsefou@uoi.gr, ή να προσκομίσουν αντίγραφό της στην αρμόδια Υπηρεσία (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων).

Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών - Έκδοση Ε.Κ.Α.Α. (Οκτώβριος 2017)

Οι φοιτητές που μετακινούνται προς χώρες εκτός Ε.Ε. (όπως, η Τουρκία, η Σερβία κ.α.) υποχρεούνται να προβούν σε ιδιωτική Ασφάλισης Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.

Εάν η ΕΚΑΑ λήγει νωρίτερα από την έναρξη ή τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης (π.χ. τον Φεβρουάριο του 2021), θα πρέπει ο φοιτητής να έχει ελέγξει ότι δικαιούται ανανέωσης. Εάν δικαιούται ανανέωσης, θα αποστείλει συμπληρωματικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (atsefou@uoi.gr) Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω της Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον σύνδεσμο gov.gr). Το περιεχόμενο της Υ.Δ. ενδεικτικά θα είναι ως εξής: "Με δική μου ευθύνη αναλαμβάνω την υποχρέωση ανανέωσης της ΕΚΑΑ μετά την λήξη της και την προσκόμιση ηλεκτρονικού αντιγράφου αυτής στη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σε περίπτωση που δεν δικαιούμαι ανανέωση της ΕΚΑΑ γνωρίζω ότι είμαι υποχρεωμένος να συνάψω ιδιωτικό ασφαλιστήριο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για το υπόλοιπο της πρακτικής μου άσκησης εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής μου με τα ανωτέρω, ενδέχεται να έχω συνέπειες που περιλαμβάνουν ακόμη και την επιστροφή μέρους ή συνόλου της υποτροφίας μου".

2. Τραπεζικός Λογαριασμός

Οι εξερχόμενοι φοιτητές πρέπει να εκτυπώσουν, να συμπληρώσουν και εν συνεχεία να υπογράψουν το έγγραφο Εξουσιοδότηση Τραπεζικού Λογαριασμού, το οποίο αφορά στον Τραπεζικό Λογαριασμό που θα δηλώσουν για την καταβολή της υποτροφίας τους.
Οι φοιτητές πρέπει να το αποστείλουν ηλεκτρονικά (atsefou@uoi.gr) ως σαρωμένο αντίγραφο, ή να το προσκομίσουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.

Παράλληλα, οι εξερχόμενοι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά (atsefou@uoi.gr) αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου αναγράφονται τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που έχουν δηλώσει.

Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα συνεργασίας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι η Τράπεζα Πειραιώς. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Ερευνών
η πίστωση σε λογαριασμό εκτός της συνεργαζόμενης Τράπεζας ενδέχεται να χρεώνεται με τραπεζικά έξοδα τα οποία επωμίζεται ο δικαιούχος φοιτητής.

Τέλος, τονίζεται ότι θα πρέπει ο φοιτητής να είναι τουλάχιστον συνδικαιούχος (εάν όχι ο κύριος δικαιούχος) του τραπεζικού λογαριασμού που θα δηλώσει.

3. Υποχρεωτική ασφάλεια Γενικής Αστικής Ευθύνης υπέρ Τρίτων

Οι εξερχόμενοι φοιτητές οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημίες που θα προξενηθούν από τους ιδίους από αμέλειά τους ως φυσικά πρόσωπα τουλάχιστον στο πλαίσιο των συνηθισμένων τους δραστηριοτήτων στην εργασία τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Η ασφάλεια καλύπτεται με ιδιωτική ασφάλιση εξ ιδίων πόρων.

Οι φοιτητές πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά (atsefou@uoi.gr) σαρωμένο αντίγραφο της ασφάλειας ή να προσκομίσουν αντίγραφό της στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.

4. Υποχρεωτική ασφάλεια Προσωπικού Ατυχήματος

Οι εξερχόμενοι φοιτητές οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με ασφάλεια για προσωπικά ατυχήματα που απορρέουν από τα καθήκοντά τους (ατυχήματα που προκαλούνται στους ιδίους στο χώρο εργασίας).

Εφόσον η ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος δεν καλύπτεται από τον φορέα υποδοχής (σε εθελοντική βάση στο πλαίσιο της ποιοτικής διαχείρισης), τότε οι φοιτητές καλύπτονται με ασφάλιση εξ ιδίων πόρων για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημίες που προκαλούνται στους ιδίους ως φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο των συνηθισμένων τους δραστηριοτήτων στον εργασιακό χώρο, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Eπισημαίνεται ότι στο έντυπο 'Learning Agreement for Traineeships', σελ. 2 (Table C), υπάρχει πεδίο σχετικό με τις Ασφάλειες, όπου προβλέπεται το ενδεχόμενο κάλυψης των Ασφαλειών
(Γενικής Αστικής Ευθύνης υπέρ Τρίτων και/ή Ασφάλειας Προσωπικού Ατυχήματος) από τον φορέα υποδοχής. Σε κάθε περίπτωση συνίσταται, πριν οι φοιτητές προβούν στην έκδοση ιδιωτικών ασφαλίσεων για τις συγκεκριμένες ως άνω περιγραφόμενες κατηγορίες,
να απευθυνθούν στο φορέα υποδοχής με ερώτημα σχετικό με το αν καλύπτουν ή όχι τις συγκεκριμένες ασφαλίσεις.

Οι φοιτητές πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά (atsefou@uoi.gr) σαρωμένο αντίγραφο της ασφάλειας ή να προσκομίσουν αντίγραφό της στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.

5. Συμφωνία Πρακτικής Άσκηση (Learning Agreement for Traineeships)

Το έντυπο Learning Agreement for Traineeships θα πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά από κοινού με τον φορέα υποδοχής, να υπογραφεί και να σφραγιστεί (εάν είναι δυνατόν) από τον φορέα υποδοχής και να αποσταλεί στους φοιτητές ηλεκτρονικά (ως σαρωμένο αρχείο). Εν συνεχεία (και αφού έχει υπογραφεί και από το δικαιούχο) θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (dsiamopu@uoi.gr).

Επισημαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει επαρκής αναλυτική επιστημονική περιγραφή του τι ακριβώς θα κάνει ο φοιτητής (για να έχει επιστημονική συνάφεια με τις σπουδές του) και το πώς θα αξιολογηθεί (επιστημονικά) καθώς και να υπάρχει στενή συνεργασία με τον Τμηματικώς υπεύθυνο Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. (Οδηγίες συμπλήρωσης)

6. Υποβολή 1ου τεστ γλωσσικών δεξιοτήτων OLS

Οι εξερχόμενοι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουν διαδικτυακή αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητας πριν και μετά το τέλος της περιόδου κινητικότητας. Σύμφωνα με το Άρθρο 6 (με τίτλο: Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη - Online Linguistic Support (OLS) tool) της Οικονομικής Σύμβασης Επιχορήγησης, που θα υπογράψουν οι φοιτητές ορίζονται τα εξής: «Ισχύει μόνο για τις κινητικότητες στις οποίες η κύρια γλώσσα εκμάθησης ή εργασίας είναι η Αγγλική, η Γαλλική, η Γερμανική, η Ιταλική, η Ισπανική  ή η Ολλανδική (καθώς και κάθε πρόσθετη γλώσσα όταν γίνει διαθέσιμη στο εργαλείο Διαδικτυακής γλωσσικής Υποστήριξης [Online Linguistic Support (OLS) tool], με εξαίρεση όσων έχουν ως μητρική γλώσσα μία εκ των ως άνω). Ο Συμμετέχων υποχρεούται να πραγματοποιήσει διαδικτυακή αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητας πριν και μετά το τέλος της περιόδου κινητικότητας.»

Για τον παραπάνω λόγο οι φοιτητές λαμβάνουν (ανάλογα με την ημερομηνία αναχώρησής τους) αυτόματα ένα e-mail από το διαδικτυακό σύστημα αξιολόγησης σχετικά με τη γλωσσική αξιολόγηση που θα πρέπει υποβάλουν (παρακαλούνται οι φοιτητές να ελέγχουν και τον φάκελο Ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam)). Η γλώσσα της αξιολόγησης είναι η γλώσσα σπουδών (εξαιρούνται οι φοιτητές, των οποίων η γλώσσα σπουδών τους είναι η μητρική τους γλώσσα). Σκοπός της Διαδικτυακής (online) Γλωσσικής Προετοιμασίας είναι η βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των μετακινούμενων, η καταγραφή της βελτίωσης των γλωσσικών δεξιοτήτων, η διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της κινητικότητας και η μεγιστοποίηση μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης δεν έχει καμία επίπτωση στην επιχορήγηση που λαμβάνει ο φοιτητής, δεν επιφέρει αλλαγές στις πιστωτικές μονάδες που λαμβάνει ο φοιτητής μετά το πέρας της κινητικότητας και καθορίζει το επίπεδο της γλωσσικής επάρκειας από Α1 έως C2.

Στους συμμετέχοντες που έχουν αποτέλεσμα μεταξύ A1 και B1 στο 1ο γλωσσικό τεστ αυτομάτως χορηγείται άδεια για γλωσσικά μαθήματα.

Στους συμμετέχοντες που έχουν αποτέλεσμα μεταξύ Β2 και C2 στο 1ο γλωσσικό τεστ δεν χορηγείται αυτομάτως άδεια για γλωσσικά μαθήματα. Εάν ενδιαφέρονται να κάνουν γλωσσικά μαθήματα μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (dsiamopu@uoi.gr).
Τα γλωσσικά μαθήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν στη κύρια γλώσσα σπουδών ή εργασίας, ή στη γλώσσα της χώρας υποδοχής (με την προϋπόθεση ότι υπάρχει η συγκεκριμένη γλώσσα στο εργαλείο OLS.

7. Οικονομική Σύμβαση

Αφού οι φοιτητές ολοκληρώσουν όλη την παραπάνω διαδικασία, θα λάβουν μέσω e-mail (από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων) το έγγραφο της Οικονομικής Σύμβασης Επιχορήγησης (υπόδειγμα οικονομικής σύμβασης επιχορήγησης ακαδ. έτους 2017-18), την οποία θα πρέπει να τυπώσουν σε δύο (2) αντίτυπα, να την συμπληρώσουν και να την υπογράψουν. Αφού προσκομίσουν τα αντίτυπα σε πρωτότυπη μορφή στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (ή εναλλακτικά την αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων), θα ξεκινήσει η διαδικασία της υποβολής εντολής πληρωμής στον τραπεζικό λογαριασμό τους της 1ης δόσης (80%) της προβλεπόμενης οικονομικής επιχορήγησης.

8. Επιπρόσθετες διευκρινήσεις / επισημάνσεις

Συστήνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματός τους στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πριν την αναχώρησή τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν αναφορικά με τη δήλωση μαθημάτων για συμμμετοχή στις εξεταστικές περιόδους μετά τη λήξη της περιόδου κινητικότητας.

Παρακαλούνται θερμά οι εξερχόμενοι φοιτητές, να μελετήσουν προσεκτικά όλες τις πληροφορίες και να επικοινωνήσουν (dsiamopu@uoi.gr) με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

Επικοινωνια

Όποτε επιθυμείτε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε να παρατηρήσετε κάτι σε σχέση με την δράση μας αφήστε μας το μήνυμά σας

Αποστολή Μηνύματος

Στοιχεια Επικοινωνιας

  • Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
    Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
    45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
  • Τηλέφωνο: (+30) 26510 07105, 07106, 07107, 07443, 07264, 07520, 07519
  • FAX: (+30) 26510-07024
  • Email: piro@cc.uoi.gr