Έχετε επιλεγεί για περίοδο Σπουδών (τι πρέπει να κάνετε πριν την κινητικότητα);

Είστε εδώ

Εφόσον οι φοιτητές έχουν κριθεί επιλέξιμοι για μετακίνηση με υποτροφία, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, βάσει των κριτηρίων επιλογής που έχει θεσπίσει το Τμήμα προέλευσης για το ακαδ. έτος 2022/23 (ή 2023/24), θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες και να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (E-mail: th.tsekoura@uoi.gr) για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

α) Οι φοιτητές θα πρέπει να προσδιορίσουν (th.tsekoura@uoi.gr) τις ακριβείς ημερομηνίες της περιόδου σπουδών,
λαμβάνοντας υπόψη ότι
(i) οι ημέρες ταξιδίου προς και από τη χώρα υποδοχής δεν υπολογίζονται (προσμετρώνται),
(ii) ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου σπουδών ορίζεται η πρώτη ημέρα κατά την οποία ο φοιτητής πρέπει να είναι παρών στο πανεπιστήμιο υποδοχής,
(iii) ως ημερομηνία λήξης της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό ορίζεται η τελευταία ημέρα (συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου)
κατά την οποία ο φοιτητής πρέπει να είναι παρών στο πανεπιστήμιο ή στο φορέα υποδοχής, και
(iv) ορισμένα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχουν ορίσει ανώτατο χρονικό διάστημα μετακίνησης του φοιτητή με υποτροφία.

Το χρονικό διάστημα παραμονής στη χώρα υποδοχής διαμορφώνεται βάσει του ακαδημαϊκού ημερολογίου του πανεπιστημίου υποδοχής.

β) Οι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου υποδοχής και να ακολουθήσουν όλες τις σχετικές οδηγίες αναφορικά με
την εγγραφή, την εύρεση στέγης, την σίτιση, την επικοινωνία με τον τοπικό φοιτητικό ESN κλπ.

 

Τουλάχιστον δύο μήνες πριν την προγραμματισμένη περίοδο κινητικότητας με σκοπό τις σπουδές, οι δικαιούχοι φοιτητές θα πρέπει να προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες:

1. Online Learning Agreement (OLA)

Η Συμφωνία Σπουδών πλέον θα πρέπει να είναι ψηφιακή και μπορείτε να τη δημιουργήσετε/συντάξετε μέσω της ιστοσελίδας www.learning-agreement.eu όπου θα πρέπει αρχικά να κάνετε εγγραφή. Η Συμφωνία Σπουδών υπογράφεται ηλεκτρονικά
από εσάς, το παν/μιο υποδοχής και τον Τμηματικώς υπεύθυνο
στο Τμήμα προέλευσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πριν την έναρξη της κινητικότητας. Αναφορικά με την επιλογή μαθημάτων για το OLA, οι φοιτητές θα πρέπει να συμβουλεύονται τον Τμηματικώς υπεύθυνο.

2. Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

Οι εξερχόμενοι φοιτητές πρέπει να απευθυνθούν στον ασφαλιστικό τους φορέα για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας
(η οποία θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τη χρονική περίοδο που θα είναι στο εξωτερικό ως φοιτητής/-τρια Erasmus+).
Οι φοιτητές πρέπει να αποστείλουν σαρωμένο αντίγραφο της ΕΚΑΑ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση atsefou@uoi.gr, ή να προσκομίσουν αντίγραφό της στην αρμόδια Υπηρεσία (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων).
Προς διευκόλυνση των μετακινούμενων, ενημερώνονται ότι αρχικά μπορούν να προσκομίσουν το αντίγραφο του Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) που θα τους χορηγηθεί από τον ασφαλιστικό τους φορέα.

Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών - Έκδοση Ε.Κ.Α.Α. (Οκτώβριος 2017)

Οι φοιτητές που μετακινούνται προς χώρες εκτός Ε.Ε. (όπως, η Τουρκία, η Σερβία κ.α.) υποχρεούνται να προβούν σε ιδιωτική Ασφάλισης Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.

Εάν η ΕΚΑΑ λήγει νωρίτερα από την έναρξη ή τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης (π.χ. τον Φεβρουάριο του 2021), θα πρέπει ο φοιτητής να έχει ελέγξει ότι δικαιούται ανανέωσης. Εάν δικαιούται ανανέωσης, θα αποστείλει συμπληρωματικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (atsefou@uoi.gr) Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω της Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον σύνδεσμο gov.gr). Το περιεχόμενο της Υ.Δ. ενδεικτικά θα είναι ως εξής: "Με δική μου ευθύνη αναλαμβάνω την υποχρέωση ανανέωσης της ΕΚΑΑ μετά την λήξη της και την προσκόμιση ηλεκτρονικού αντιγράφου αυτής στη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σε περίπτωση που δεν δικαιούμαι ανανέωση της ΕΚΑΑ γνωρίζω ότι είμαι υποχρεωμένος να συνάψω ιδιωτικό ασφαλιστήριο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για το υπόλοιπο της πρακτικής μου άσκησης εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής μου με τα ανωτέρω, ενδέχεται να έχω συνέπειες που περιλαμβάνουν ακόμη και την επιστροφή μέρους ή συνόλου της υποτροφίας μου".

3. Τραπεζικός Λογαριασμός

Οι εξερχόμενοι φοιτητές πρέπει να εκτυπώσουν, να συμπληρώσουν και εν συνεχεία να υπογράψουν το έγγραφο Εξουσιοδότηση Τραπεζικού Λογαριασμού, το οποίο αφορά στον Τραπεζικό Λογαριασμό που θα δηλώσουν για την καταβολή της υποτροφίας τους.
Οι φοιτητές πρέπει να το αποστείλουν ηλεκτρονικά (atsefou@uoi.gr) ως σαρωμένο αντίγραφο, ή να το προσκομίσουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.

Παράλληλα, οι εξερχόμενοι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου αναγράφονται τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που έχουν δηλώσει.

Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα συνεργασίας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι η Τράπεζα Πειραιώς. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Ερευνών
η πίστωση σε λογαριασμό εκτός της συνεργαζόμενης Τράπεζας ενδέχεται να χρεώνεται με τραπεζικά έξοδα τα οποία επωμίζεται ο δικαιούχος φοιτητής.

Τέλος, τονίζεται ότι θα πρέπει ο φοιτητής να είναι τουλάχιστον συνδικαιούχος (εάν όχι ο κύριος δικαιούχος) του τραπεζικού λογαριασμού που θα δηλώσει.

4. Ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου υποδοχής

Οι εξερχόμενοι φοιτητές πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά (th.tsekoura@uoi.gr) ή να προσκομίσουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου υποδοχής
(ισχύει μόνο για την περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί με την αίτησή τους τον Ιούνιο-Ιούλιο 2022).

5. Ύλη μαθημάτων του Πανεπιστημίου υποδοχής

Οι εξερχόμενοι φοιτητές πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά (dsiamopu@uoi.gr) ή να προσκομίσουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων την ύλη των μαθημάτων που θα παρακολουθήσουν στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (ισχύει μόνο για την περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί με την αίτησή τους τον Ιούνιο-Ιούλιο 2020).

6. Υποβολή 1ου τεστ γλωσσικών δεξιοτήτων OLS

Σε συνέχεια πρόσφατης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στο Online Language Support (OLS), δεν είναι πλέον υποχρεωτική η αυτοαξιολόγηση του γλωσσικού επιπέδου στη γλώσσα κινητικότητας των συμμετεχόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης πριν την περίοδο κινητικότητας.   

Σημειώνεται ότι η άρση της υποχρεωτικότητας της αυτοαξιολόγησης των συμμετεχόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης πριν την περίοδο κινητικότητας αφορά στις κινητικότητες που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Erasmus+ 2021, 2022, 2023.

Ωστόσο, όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται μπορούν να εγγραφούν στην πλατφόρμα OLS / EU Academy. Υπάρχει ισχυρή σύσταση οι φοιτητές να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιο συγκεκριμένα:

1) Αυτοαξιολόγηση του γλωσσικού επιπέδου στη γλώσσα κινητικότητας πριν την περίοδο κινητικότητας.

2) Αναβάθμιση των γνώσεων στη γλώσσα κινητικότητας μέσω των μαθημάτων που προσφέρονται και μπορούν να παρακολουθούνται πριν και κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας.

3) Επικοινωνία με τους υπόλοιπους χρήστες της EU Academy μέσω των OLS Forums και δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων σχετικά με θέματα που σχετίζονται με τις γλώσσες.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πράξη σημαίνει ότι:

Α) Δεν υπάρχει αρνητική επίπτωση στους φοιτητές, οι οποίοι δεν αυτοαξιολογούν το γλωσσικό επίπεδο στη γλώσσα κινητικότητας πριν την περίοδο κινητικότητας στο OLS/EU Academy.

Β) Δεν είναι πλέον υποχρεωτικό για τα πανεπιστήμια προέλευσης να παρακολουθούν αν οι συμμετέχοντες προβαίνουν στην αυτοαξιολόγηση του γλωσσικού επιπέδου στη γλώσσα κινητικότητας πριν την περίοδο κινητικότητας.

7. Οικονομική Σύμβαση

Αφού οι φοιτητές ολοκληρώσουν όλη την παραπάνω διαδικασία, θα λάβουν μέσω e-mail (από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων) το έγγραφο της Οικονομικής Σύμβασης Επιχορήγησης (υπόδειγμα οικονομικής σύμβασης επιχορήγησης ακαδ. έτους 2017-18), την οποία θα πρέπει να τυπώσουν σε δύο (2) αντίτυπα, να την συμπληρώσουν και να την υπογράψουν. Αφού προσκομίσουν τα αντίτυπα σε πρωτότυπη μορφή στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (ή εναλλακτικά την αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων), θα ξεκινήσει η διαδικασία της υποβολής εντολής πληρωμής στον τραπεζικό λογαριασμό τους της 1ης δόσης (80%) της προβλεπόμενης οικονομικής επιχορήγησης.

8. Πρόσθετες διευκρινήσεις - επισημάνσεις

Επισημαίνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές πως για το εξάμηνο που διένυσαν στο εξωτερικό ως φοιτητές Erasmus+, έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο στην εξεταστική του πανεπιστημίου υποδοχής και στην επαναληπτική εξεταστική (Σεπτεμβρίου) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αν για παράδειγμα, η ημερομηνία επιστροφής του φοιτητή από το εξωτερικό, συμπίπτει με την έναρξη της εξεταστικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο φοιτητής δεν έχει το δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν, παρά μόνον στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Αν ο φοιτητής παρά ταύτα συμμετάσχει στην εν λόγω εξεταστική, παρά τη ρητή απαγόρευση, η Γραμματεία του Τμήματός του σε καμία περίπτωση δεν θα καταχωρήσει στο φοιτητολόγιο αντίστοιχες βαθμολογίες.

Συστήνεται επίσης στους προπτυχιακούς φοιτητές να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματός τους στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πριν την αναχώρησή τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τις ενέργεις στις οποίες θα πρέπει να προβούν αναφορικά με τη δήλωση μαθημάτων για συμμμετοχή στην επαναληπτική εξεταστική (Σεπτεμβρίου).

Εφιστούμε επίσης την προσοχή σας στο άρθρο 3.2 της Oικονομικής Σύμβασης Επιχορήγησης Erasmus+ και παρακαλούμε να μας προωθήσετε (ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση atsefou@uoi.gr) σαρωμένα αντίγραφα των καρτών επιβίβασης (boarding passes)
ή/και των εισιτηρίων όπου αναγράφεται ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος μετάβασης, στο πλαίσιο της μετακίνησής σας (ταξίδι) για το Πρόγραμμα Erasmus+ (κινητικότητα με σκοπό τις Σπουδές ή/και την Πρακτική Άσκηση). Υπενθυμίζουμε ότι τα εν λόγω παραστατικά αποτελούν δικαιολογητικά μετακίνησης του συμμετέχοντα και όχι αποδεικτικά αποζημίωσης.

Παρακαλούνται θερμά οι εξερχόμενοι φοιτητές, να μελετήσουν προσεκτικά όλες τις πληροφορίες και να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (smitrop@uoi.gr) για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Επικοινωνια

Όποτε επιθυμείτε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε να παρατηρήσετε κάτι σε σχέση με την δράση μας αφήστε μας το μήνυμά σας

Αποστολή Μηνύματος

Στοιχεια Επικοινωνιας

  • Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
    Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
    45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
  • Τηλέφωνο: (+30) 26510 07105, 07106, 07107, 07443, 07264, 07520, 07519
  • FAX: (+30) 26510-07024
  • Email: piro@cc.uoi.gr