Έχετε επιλεγεί για περίοδο Σπουδών (τι πρέπει να κάνετε πριν την κινητικότητα);

Είστε εδώ

 
Ανακοίνωση: Σε περίπτωση που φοιτητής επιθυμεί, λόγω των συνθηκών που επικρατούν (COVID-19), να διεξάγει μέρος της περιόδου πρακτικής άσκησης ή σπουδών διαδικτυκά, όντας στην Ελλάδα, και να την συνδυάσει ενδεχομένως με φυσική κινητικότητα σε μεταγενέστερο χρόνο, θα πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα (εφόσον προσφέρεται και από τον φορέα υποδοχής ή το παν/μιο υποδοχής). Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση της μεικτής (blended) κινητικότητας, ο φοιτητής δεν θα λάβει οικονομική επιχορήγηση για την περίοδο πρακτικής άσκησης ή σπουδών που διένυσε στην Ελλάδα.
Επίσης, κάποιος φοιτητής μπορεί, εάν επιθυμεί (λόγω των συνθηκών που επικρατούν), να μετακυλήσει την περίοδο σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο του 2021/22.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την Δ/νση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (e-mail: erasmus@uoi.gr, T. 26510-07107, 07105, 07264).

 

Εφόσον οι φοιτητές έχουν κριθεί επιλέξιμοι για μετακίνηση με υποτροφία, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, βάσει των κριτηρίων επιλογής που έχει θεσπίσει το Τμήμα προέλευσης για το ακαδ. έτος 2020/21, θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες και να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (Τ. 26510-07107, 07264, E-mail: dsiamopu@uoi.gr) για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

α) Οι φοιτητές θα πρέπει να προσδιορίσουν (dsiamopu@uoi.gr) τις ακριβείς ημερομηνίες της περιόδου σπουδών,
λαμβάνοντας υπόψη ότι
(i) οι ημέρες ταξιδίου προς και από τη χώρα υποδοχής δεν υπολογίζονται (προσμετρώνται),
(ii) ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου σπουδών ορίζεται η πρώτη ημέρα κατά την οποία ο φοιτητής πρέπει να είναι παρών στο πανεπιστήμιο υποδοχής,
(iii) ως ημερομηνία λήξης της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό ορίζεται η τελευταία ημέρα (συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου)
κατά την οποία ο φοιτητής πρέπει να είναι παρών στο πανεπιστήμιο ή στο φορέα υποδοχής, και
(iv) ορισμένα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχουν ορίσει ανώτατο χρονικό διάστημα μετακίνησης του φοιτητή με υποτροφία.

Το χρονικό διάστημα παραμονής στη χώρα υποδοχής διαμορφώνεται βάσει του ακαδημαϊκού ημερολογίου του πανεπιστημίου υποδοχής.

β) Οι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου υποδοχής και να ακολουθήσουν όλες τις σχετικές οδηγίες αναφορικά με
την εγγραφή, την εύρεση στέγης, την σίτιση, την επικοινωνία με τον τοπικό φοιτητικό ESN κλπ.

 

Δύο μήνες πριν την προγραμματισμένη περίοδο κινητικότητας με σκοπό τις σπουδές, οι δικαιούχοι φοιτητές θα πρέπει να προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες:

1. Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

Οι εξερχόμενοι φοιτητές πρέπει να απευθυνθούν στον ασφαλιστικό τους φορέα για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας
(η οποία θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τη χρονική περίοδο που θα είναι στο εξωτερικό ως φοιτητής/-τρια Erasmus+).
Οι φοιτητές πρέπει να αποστείλουν σαρωμένο αντίγραφο της ΕΚΑΑ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση atsefou@uoi.gr, ή να προσκομίσουν αντίγραφό της στην αρμόδια Υπηρεσία (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων).
Προς διευκόλυνση των μετακινούμενων, ενημερώνονται ότι αρχικά μπορούν να προσκομίσουν το αντίγραφο του Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) που θα τους χορηγηθεί από τον ασφαλιστικό τους φορέα.

Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών - Έκδοση Ε.Κ.Α.Α. (Οκτώβριος 2017)

Οι φοιτητές που μετακινούνται προς χώρες εκτός Ε.Ε. (όπως, η Τουρκία, η Σερβία κ.α.) υποχρεούνται να προβούν σε ιδιωτική Ασφάλισης Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.

Εάν η ΕΚΑΑ λήγει νωρίτερα από την έναρξη ή τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης (π.χ. τον Φεβρουάριο του 2021), θα πρέπει ο φοιτητής να έχει ελέγξει ότι δικαιούται ανανέωσης. Εάν δικαιούται ανανέωσης, θα αποστείλει συμπληρωματικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (atsefou@uoi.gr) Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω της Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον σύνδεσμο gov.gr). Το περιεχόμενο της Υ.Δ. ενδεικτικά θα είναι ως εξής: "Με δική μου ευθύνη αναλαμβάνω την υποχρέωση ανανέωσης της ΕΚΑΑ μετά την λήξη της και την προσκόμιση ηλεκτρονικού αντιγράφου αυτής στη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σε περίπτωση που δεν δικαιούμαι ανανέωση της ΕΚΑΑ γνωρίζω ότι είμαι υποχρεωμένος να συνάψω ιδιωτικό ασφαλιστήριο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για το υπόλοιπο της πρακτικής μου άσκησης εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής μου με τα ανωτέρω, ενδέχεται να έχω συνέπειες που περιλαμβάνουν ακόμη και την επιστροφή μέρους ή συνόλου της υποτροφίας μου".

2. Τραπεζικός Λογαριασμός

Οι εξερχόμενοι φοιτητές πρέπει να εκτυπώσουν, να συμπληρώσουν και εν συνεχεία να υπογράψουν το έγγραφο Εξουσιοδότηση Τραπεζικού Λογαριασμού, το οποίο αφορά στον Τραπεζικό Λογαριασμό που θα δηλώσουν για την καταβολή της υποτροφίας τους.
Οι φοιτητές πρέπει να το αποστείλουν ηλεκτρονικά (atsefou@uoi.gr) ως σαρωμένο αντίγραφο, ή να το προσκομίσουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.

Παράλληλα, οι εξερχόμενοι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου αναγράφονται τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που έχουν δηλώσει.

Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα συνεργασίας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι η Τράπεζα Πειραιώς. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Ερευνών
η πίστωση σε λογαριασμό εκτός της συνεργαζόμενης Τράπεζας ενδέχεται να χρεώνεται με τραπεζικά έξοδα τα οποία επωμίζεται ο δικαιούχος φοιτητής.

Τέλος, τονίζεται ότι θα πρέπει ο φοιτητής να είναι τουλάχιστον συνδικαιούχος (εάν όχι ο κύριος δικαιούχος) του τραπεζικού λογαριασμού που θα δηλώσει.

3. Ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου υποδοχής

Οι εξερχόμενοι φοιτητές πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά (dsiamopu@uoi.gr) ή να προσκομίσουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου υποδοχής
(ισχύει μόνο για την περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί με την αίτησή τους τον Ιούνιο-Ιούλιο 2020).

4. Ύλη μαθημάτων του Πανεπιστημίου υποδοχής

Οι εξερχόμενοι φοιτητές πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά (dsiamopu@uoi.gr) ή να προσκομίσουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων την ύλη των μαθημάτων που θα παρακολουθήσουν στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (ισχύει μόνο για την περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί με την αίτησή τους τον Ιούνιο-Ιούλιο 2020).

5. Υποβολή 1ου τεστ γλωσσικών δεξιοτήτων OLS

Οι εξερχόμενοι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουν διαδικτυακή αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητας πριν και μετά το τέλος της περιόδου κινητικότητας. Σύμφωνα με το Άρθρο 6 (με τίτλο: Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη - Online Linguistic Support (OLS) tool) της Οικονομικής Σύμβασης Επιχορήγησης, που θα υπογράψουν οι φοιτητές ορίζονται τα εξής: «Ισχύει μόνο για τις κινητικότητες στις οποίες η κύρια γλώσσα εκμάθησης ή εργασίας είναι η Αγγλική, η Γαλλική, η Γερμανική, η Ιταλική, η Ισπανική  ή η Ολλανδική (καθώς και κάθε πρόσθετη γλώσσα όταν γίνει διαθέσιμη στο εργαλείο Διαδικτυακής γλωσσικής Υποστήριξης [Online Linguistic Support (OLS) tool], με εξαίρεση όσων έχουν ως μητρική γλώσσα μία εκ των ως άνω). Ο Συμμετέχων υποχρεούται να πραγματοποιήσει διαδικτυακή αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητας πριν και μετά το τέλος της περιόδου κινητικότητας.»

Για τον παραπάνω λόγο οι φοιτητές λαμβάνουν (ανάλογα με την ημερομηνία αναχώρησής τους) αυτόματα ένα e-mail από το διαδικτυακό σύστημα αξιολόγησης σχετικά με τη γλωσσική αξιολόγηση που θα πρέπει υποβάλουν (παρακαλούνται οι φοιτητές να ελέγχουν και τον φάκελο Ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam)). Η γλώσσα της αξιολόγησης είναι η γλώσσα σπουδών (εξαιρούνται οι φοιτητές, των οποίων η γλώσσα σπουδών τους είναι η μητρική τους γλώσσα). Σκοπός της Διαδικτυακής (online) Γλωσσικής Προετοιμασίας είναι η βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των μετακινούμενων, η καταγραφή της βελτίωσης των γλωσσικών δεξιοτήτων, η διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της κινητικότητας και η μεγιστοποίηση μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης δεν έχει καμία επίπτωση στην επιχορήγηση που λαμβάνει ο φοιτητής, δεν επιφέρει αλλαγές στις πιστωτικές μονάδες που λαμβάνει ο φοιτητής μετά το πέρας της κινητικότητας και καθορίζει το επίπεδο της γλωσσικής επάρκειας από Α1 έως C2.

Στους συμμετέχοντες που έχουν αποτέλεσμα μεταξύ A1 και B1 στο 1ο γλωσσικό τεστ αυτομάτως χορηγείται άδεια για γλωσσικά μαθήματα.

Στους συμμετέχοντες που έχουν αποτέλεσμα μεταξύ Β2 και C2 στο 1ο γλωσσικό τεστ δεν χορηγείται αυτομάτως άδεια για γλωσσικά μαθήματα. Εάν ενδιαφέρονται να κάνουν γλωσσικά μαθήματα μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (dsiamopu@uoi.gr).
Τα γλωσσικά μαθήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν στη κύρια γλώσσα σπουδών ή εργασίας, ή στη γλώσσα της χώρας υποδοχής (με την προϋπόθεση ότι υπάρχει η συγκεκριμένη γλώσσα στο εργαλείο OLS.

6. Οικονομική Σύμβαση

Αφού οι φοιτητές ολοκληρώσουν όλη την παραπάνω διαδικασία, θα λάβουν μέσω e-mail (από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων) το έγγραφο της Οικονομικής Σύμβασης Επιχορήγησης (υπόδειγμα οικονομικής σύμβασης επιχορήγησης ακαδ. έτους 2017-18), την οποία θα πρέπει να τυπώσουν σε δύο (2) αντίτυπα, να την συμπληρώσουν και να την υπογράψουν. Αφού προσκομίσουν τα αντίτυπα σε πρωτότυπη μορφή στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (ή εναλλακτικά την αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων), θα ξεκινήσει η διαδικασία της υποβολής εντολής πληρωμής στον τραπεζικό λογαριασμό τους της 1ης δόσης (80%) της προβλεπόμενης οικονομικής επιχορήγησης. Ειδικά για τις κινητικότητες του ακαδ. έτους 2020/21, οι φοιτητές μπορούν επιπροσθέτως να στείλουν την Οικονομική Σύμβαση Επιχορήγηση και ηλεκτρονικά (ως σαρωμένο αρχείο) στη διεύθυνση atsefou@uoi.gr 

7. Πρόσθετες διευκρινήσεις - επισημάνσεις

Επισημαίνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές πως για το εξάμηνο που διένυσαν στο εξωτερικό ως φοιτητές Erasmus+, έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο στην εξεταστική του πανεπιστημίου υποδοχής και στην επαναληπτική εξεταστική (Σεπτεμβρίου) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αν για παράδειγμα, η ημερομηνία επιστροφής του φοιτητή από το εξωτερικό, συμπίπτει με την έναρξη της εξεταστικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο φοιτητής δεν έχει το δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν, παρά μόνον στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Αν ο φοιτητής παρά ταύτα συμμετάσχει στην εν λόγω εξεταστική, παρά τη ρητή απαγόρευση, η Γραμματεία του Τμήματός του σε καμία περίπτωση δεν θα καταχωρήσει στο φοιτητολόγιο αντίστοιχες βαθμολογίες.

Συστήνεται επίσης στους προπτυχιακούς φοιτητές να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματός τους στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πριν την αναχώρησή τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τις ενέργεις στις οποίες θα πρέπει να προβούν αναφορικά με τη δήλωση μαθημάτων για συμμμετοχή στην επαναληπτική εξεταστική (Σεπτεμβρίου).

 

Tο 80% της υποτροφίας (1η δόση) αναμένεται να κατατεθεί (από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων (που θα μετακινηθούν για το χειμερινό εξάμηνο 2020/21) μετά τα τέλη Οκτωβρίου 2020.

Παρακαλούνται θερμά οι εξερχόμενοι φοιτητές, να μελετήσουν προσεκτικά όλες τις πληροφορίες και να επικοινωνήσουν (dsiamopu@uoi.gr) με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Επικοινωνια

Όποτε επιθυμείτε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε να παρατηρήσετε κάτι σε σχέση με την δράση μας αφήστε μας το μήνυμά σας

Αποστολή Μηνύματος

Στοιχεια Επικοινωνιας

  • Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
    Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
    45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
  • Τηλέφωνο: (+30) 26510 07105, 07106, 07107, 07443, 07264, 07520, 07519
  • FAX: (+30) 26510-07024
  • Email: piro@cc.uoi.gr