Εξερχόμενη Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία, ακαδ. έτους 2016-17

Είστε εδώ

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για συμμετοχή στη δράση "Κινητικότητα με σκοπό τη Διδασκαλία", ακαδημαϊκού έτους 2016/17,
παρατείνεται έως τις 30 Δεκεμβρίου 2016
(δείτε τη σχετική ανακοίνωση).


Μέσω του προγράμματος Erasmus+/Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων, προβλέπονται από την Εθνική Μονάδα (ΕΜ) του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), κατ'εκτίμηση 15 κινητικότητες διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία. Επίσης, θα χρηματοδοτηθούν 2 επιπρόσθετες κινητικότητες για διδασκαλία μέσω του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης (http://www.career.aueb.gr/erasmus.htm) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ως προθεσμία για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση 'Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό τη Διδασκαλία', ακαδ. έτους 2016-17,
ορίζεται η 15η Δεκεμβρίου 2016.

Οι δραστηριότητες διδασκαλίας θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου 2017 και της 31ης Μαρτίου 2018.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 - Μέλη ΔΕΠ (Καθηγητές Πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές, Λέκτορες), καθώς και

 - Μέλη Ε.Ε.Π.,

 - Μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που τους έχει ανατεθεί διδακτικό έργο

Ελάχιστη διάρκεια διδασκαλίας είναι οι 8 διδακτικές ώρες, που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός κατ' ελάχιστον 2 διαδοχικών εργάσιμων ημερών (συνεχόμενων) και μέγιστο 5 εργάσιμων ημερών.

Αναλυτικές πληροφορίες της Προκήρυξης παρατίθενται παρακάτω.

Σκοπός και προϋποθέσεις συμμετοχής

Σκοπός είναι η υλοποίηση προγράμματος διδασκαλίας (σε οποιονδήποτε κύκλο σπουδών) ελάχιστης διάρκειας 8 ωρών, εντός κατ’ελάχιστον 2 διαδοχικών εργάσιμων ημερών (π.χ. Δευτέρα - Τρίτη) και μέγιστο 5 εργάσιμων ημερών (οι ημέρες του Σαββάτου και της Κυριακής δεν λογίζονται ως εργάσιμες ημέρες, εκτός και αν κατ’εξαίρεση το πανεπιστήμιο υποδοχής του μετακινούμενου το ορίσει με σαφήνεια εκ των προτέρων). Καλύπτονται επιπλέον δύο (2) ημέρες – ως ατομικές δαπάνες -, μία για την ημέρα αναχώρησης και μία για την ημέρα επιστροφής. Η διδασκαλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο Διμερούς Συμφωνίας (με Πανεπιστήμιο-εταίρο του εξωτερικού) του οικείου Τμήματος του μέλους του διδακτικού προσωπικού που υποβάλει την αίτηση κινητικότητας. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν, είτε με τον Τμηματικώς υπεύθυνο Erasmus+ του οικείου Τμήματος, είτε με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (T. 7107, E. dsiamopu@cc.uoi.gr) για περισσότερες διευκρινίσεις.

Επισημαίνεται, ότι η δραστηριότητα αφορά αποκλειστικά σε διδασκαλία και όχι σε συμμετοχή σε συνέδριο, έρευνα, workshop κ.α.

Κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής σύμφωνα με σχετική απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο. Θα δοθεί προτεραιότητα

 1. στα μέλη ΔΕΠ (Καθηγητές Πρώτης Βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές, Λέκτορες) και εν συνεχεία
 2. στα μέλη Ε.Ε.Π. και
 3. στα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., που τους έχει ανατεθεί διδακτικό έργο

Συγκεκριμένα, προτεραιότητα θα δοθεί στους αιτούντες οι οποίοι  

- Δεν είχαν στο παρελθόν άλλη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+,
και στη συνέχεια, με βάση των αριθμό μετακινήσεων που έχουν ήδη πραγματοποιήσει.

- Έχουν εισηγηθεί τη σύναψη Διμερούς Συμφωνίας στο οικείο Τμήμα.

- Είναι Ακαδημαϊκώς υπεύθυνοι Erasmus+ Τμήματος.

Σημειώνεται, ότι θα δίνεται προτεραιότητα στο διδακτικό προσωπικό που ανήκει στην κατηγορία των Α.Μ.Ε.Α βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013).

Θα τηρηθεί λίστα επιλαχόντων, η οποία θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ακύρωσης μιας εγκεκριμένης συμμετοχής ή σε περίπτωση πρόσθετης χρηματοδότησης.

Διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος/υποβολής αίτησης

Έως και την 15η Δεκεμβρίου 2016 παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να

 1. να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά, να αναρτήσουν στον σύνδεσμο (http://www.anova.gr/ErasmusApplications/PI/OutgoingStaff_Teaching/)  και εν συνεχεία να εκτυπώσουν και να υποβάλουν στην υπηρεσία Κεντρικού Πρωτοκόλλου σχετική Αίτησή τους για μετακίνηση με σκοπό τη Διδασκαλία (βάσει των Οδηγιών),
 2. συνοδευόμενη από ένα ηλεκτρονικό μήνυμα αποδοχής (e-mail) της προτεινόμενης κινητικότητας από τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος υποδοχής. Στο ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής: (i) το χρονικό διάστημα της προτεινόμενης διδασκαλίας, (ii) το Τμήμα υποδοχής στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία, (iii) το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του υπογράφοντος (σχετικό υπόδειγμα).

Εν συνεχεία, υπολογίζεται από τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, το σύνολο των δαπανών των αιτηθέντων μετακινήσεων και εγκρίνονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο οι μετακινήσεις, με προτεραιότητα σε όσους ικανοποιούν τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης / επιλογής που έχουν οριστεί.

Υλοποίηση κινητικότητας

Αφού εγκριθεί η κινητικότητα από το Πρυτανικό Συμβούλιο και πριν την πραγματοποίησή της, ο δικαιούχος θα πρέπει:

 1. να υποβάλει στη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το φορέα υποδοχής Πρόγραμμα Διδασκαλίας (Staff Mobility Agreement for Teaching), - δεν είναι υποχρεωτική η διακίνηση του εγγράφου με γνήσιες υπογραφές. Σαρωμένο έγχρωμο, κατά προτίμηση, αντίγραφο των υπογραφών καθώς και ηλεκτρονικές υπογραφές μπορούν να γίνουν δεκτές - ,
 2. να υπογράψει σε δύο αντίτυπα τη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία (έντυπο που θα του χορηγηθεί από τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων),
 3. να συμπληρώσει και να αποστείλει ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (erasmus@uoi.gr) έντυπο με τα στοιχεία για την καταβολή της ‘υποτροφίας’ (έντυπο που θα του χορηγηθεί από τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων),
 4. να αποστείλει ηλεκτρονικά (erasmus@uoi.gr) ή να καταθέσει στη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, αντίγραφο των ατομικών ηλεκτρονικών εισιτηρίων ή αντίγραφο της ατομικής απόδειξης έκδοσης εισιτηρίων (τα οποία θα εκδοθούν αποκλειστικά και μόνο στα στοιχεία του δικαιούχου),
 5. να καταθέσει στη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων αντίγραφο της εγκεκριμένης, από το οικείο Τμήμα, υπηρεσιακής άδειας.

Κάθε δράση κινητικότητας, θα πρέπει να υλοποιηθεί έως και την 31η Μαρτίου 2018

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου κινητικότητας

Ο δικαιούχος θα πρέπει να:

 1. Προσκομίσει στη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Διδασκαλίας (Confirmation of Teaching Period) που θα του χορηγηθεί από το Ίδρυμα υποδοχής. Υπόδειγμα θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στον δικαιούχο από τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων. Στο Πιστοποιητικό θα πρέπει να παρουσιάζονται κατ’ ελάχιστον οι κάτωθι πληροφορίες:
  1. Ημερομηνίες πραγματοποίησης της διδασκαλίας (ημερομηνίες έναρξης και λήξης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι ημερομηνίες ταξιδίου/μετακίνησης).
  2. Συνολικές ώρες πραγματοποίησης της διδασκαλίας (κατ’ελάχιστον 8).
  3. Επίπεδο και αριθμός φοιτητών στους οποίους πραγματοποιήθηκε διδασκαλία, θέμα(-τα) διδασκαλίας, γλώσσα διδασκαλίας.
  4. Βεβαίωση ότι η διδασκαλία αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών των φοιτητών στο Ίδρυμα υποδοχής για τη λήψη του τελικού τίτλου σπουδών.
 2. Προσκομίσει στη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων τις πρωτότυπες κάρτες επιβίβασης (boarding pass).
 3. Καταθέσει στη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων υλικό που παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας (π.χ. powerpoint κ.α., σημειώσεις, κ.α.)
 4. Υποβάλει την υποχρεωτική διαδικτυακή (on line) Τελική Έκθεση (EU Survey). Η Έκθεση θα πρέπει να συμπληρωθεί εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που ο δικαιούχος λάβει σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση στην ηλεκτρονική του διεύθυνση (απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Καταβολή «υποτροφίας»

Με τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών πριν την κινητικότητα, η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων θα μεριμνήσει ώστε να διαβιβαστεί άμεσα εντολή πληρωμής προς την Επιτροπή Ερευνών, με σκοπό την προχρηματοδότηση του δικαιούχου εντός 30 ημερολογιακών ημερών (από την υπογραφή της Σύμβασης Επιχορήγησης). Η προχρηματοδότηση αντιπροσωπεύει το 80% του συνολικού ποσού της προβλεπόμενης επιχορήγησης.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Ερευνών, μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Το ποσό επιχορήγησης που θα λάβουν οι δικαιούχοι υπολογίζεται βάσει των Δαπανών ταξιδίου (Πίνακας 1) και των Ατομικών Δαπανών (Πίνακας 2). Τονίζεται, ότι η Τράπεζα συνεργασίας της Επιτροπής Ερευνών είναι η Τράπεζα Πειραιώς. Καταθέσεις επιχορηγήσεων από την Επιτροπή Ερευνών σε τραπεζικούς λογαριασμούς άλλων Τραπεζών, επιβαρύνουν οικονομικά τους δικαιούχους (έξοδα τραπέζης).

Η κατάθεση του Πρωτότυπου Πιστοποιητικού Διδασκαλίας αλλά και η υποβολή της υποχρεωτικής διαδικτυακής (on line) Τελικής Έκθεσης του δικαιούχου (EU Survey) θεωρείται ότι συνιστούν αίτημα του δικαιούχου προς το Πανεπιστήμιο για καταβολή του υπολειπόμενου (20%) ποσού της επιχορήγησης.

Σημειώνεται ότι εάν οι δαπάνες ταξιδίου πρόκειται να καλυφθούν από άλλη πηγή και όχι από πόρους του Προγράμματος Erasmus + (π.χ. το άτομο που συμμετέχει σε δραστηριότητα κινητικότητας βρίσκεται ήδη στον τόπο προορισμού για δραστηριότητα διαφορετική από αυτή για την οποία έχει διατεθεί σε αυτόν επιχορήγηση βάσει της Σύμβασης), ο δικαιούχος υποχρεούται (πριν την κινητικότητα) να το δηλώσει  στη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων. Σε αυτή την περίπτωση, δεν καλύπτεται από το πρόγραμμα Erasmus+ η δαπάνη μετακίνησης.

α) Δαπάνες ταξιδίου (μετακίνησης) - Πίνακας 1

Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης υπολογίζεται από το Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool).

Ως «διανυόμενη απόσταση» νοείται η απόσταση μεταξύ του τόπου προέλευσης (ο τόπος στον οποίο εδρεύει το Ίδρυμα αποστολής, δηλαδή τα Ιωάννινα) και του τόπου διεξαγωγής της δραστηριότητας και το «ποσό» αντιστοιχεί στη χρηματοδοτική συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου προς και από τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας.

Διανυόμενη απόσταση    Ποσό
Μεταξύ 100 και 499 χλμ.:    180 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 500 και 1999 χλμ.:    275 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 2000 και 2999 χλμ.:    360 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 3000 και 3999 χλμ.:    530 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 4000 και 7999 χλμ.:    820 ευρώ ανά συμμετέχοντα
8000 χλμ. ή άνω:    1100 ευρώ ανά συμμετέχοντα

 

Πίνακας 1. Επιχορήγηση δαπάνης μετακίνησης

β) Ατομικές Δαπάνες - Πίνακας 2

Χώρα υποδοχής Ημερήσιο ποσό
Δανία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο  144€
Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ιταλία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Τουρκία  126€
Γερμανία, Ισπανία, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας  108€
Εσθονία, Κροατία, Λιθουανία, Σλοβενία  90€

 

Πίνακας 2. Ημερήσια αποζημίωση ανά Ομάδες Χωρών

 

Παράδειγμα υπολογισμού συνόλου υποτροφίας

Έστω ότι ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού επιλέγει ένα ίδρυμα υποδοχής στο Λονδίνο για την κινητικότητά του, από Κυριακή απόγευμα έως Τετάρτη απόγευμα.

Το ποσό των δαπανών ταξιδίου (μετακίνησης με αεροπορικό εισιτήριο ή άλλο μέσο) που θα λάβει ανέρχεται, σύμφωνα με τον Πίνακα 1, στα 360 ευρώ (βάσει του χιλιομετρητή αποστάσεως).

Οι εργάσιμες ημέρες που θα παραμείνει στο Λονδίνο για διδασκαλία είναι η Δευτέρα και η Τρίτη, σύνολο δύο (2) εργάσιμων ημερών. Επίσης, κατά τον υπολογισμό της επιχορήγησης λαμβάνονται υπόψη και οι δύο (2) ημέρες της μετακίνησης. Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των ημερών βάσει των οποίων θα υπολογιστεί η αποζημίωση για τις ατομικές δαπάνες είναι 2+2 = 4 και η αποζημίωση ανέρχεται στα 576 ευρώ (144 ευρώ x 4 ημέρες, καθώς 144 ευρώ είναι η ημερήσια αποζημίωση σύμφωνα με τον Πίνακα 3). Συνολικά λοιπόν, ο μετακινούμενος θα λάβει 360 + 576 = 936 ευρώ.

Χρήσιμα αρχεία:

Προκήρυξη για την Κινητικότητα προσωπικού με σκοπό τη Διδασκαλία, ακαδ. έτους 2016-17

Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου για την Προκήρυξη που αφορά στην Κινητικότητα Προσωπικού, ακαδ. έτους 2016-17

Αίτηση για Διδασκαλία

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Αίτησης

Υπόδειγμα πρόσκλησης για διδασκαλία (Invitation Letter)

Κατάλογος Διμερών Συμφωνιών

Πρόγραμμα Διδασκαλίας (Staff mobility Agreement for Teaching)

Πιστοποιητικό Διδασκαλίας (Confirmation of Teaching period)

 

Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου για τη Διδασκαλία

Επικοινωνια

Όποτε επιθυμείτε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε να παρατηρήσετε κάτι σε σχέση με την δράση μας αφήστε μας το μήνυμά σας

Αποστολή Μηνύματος

Στοιχεια Επικοινωνιας

 • Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
  Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
  45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
 • Τηλέφωνο: (+30) 26510 07105, 07106, 07107, 07443, 07264, 07520, 07519
 • FAX: (+30) 26510-07024
 • Email: piro@cc.uoi.gr